Beknopte Algemene Voorwaarden

 

 1. Offertes zijn altijd vrijblijvend. Kylian Prepress Service aanvaardt een opdracht pas als er schriftelijk of per mail opdracht is verstrekt.
 2. Offertes zijn 14 dagen geldig tenzij een andere termijn is vermeld. Bedragen zijn exclusief BTW.
 3. Degene die de opdracht ondertekent, verklaart daarmee tevens tekeningsbevoegd te zijn voor de onderneming.
 4. Kylian Prepress Service kan opdrachten weigeren wanneer de opdrachtgever niet is ingeschreven in een Nederlands Handelsregister, of indien de identiteit van de opdrachtgever onvoldoende duidelijk is. Ook als de inhoud van de opdracht in strijd is met de goede zeden of de openbare orde zullen wij een opdracht niet aanvaarden.
 5. Een eenmaal verstrekte ontwerpopdracht kan niet worden ingetrokken wanneer Kylian Prepress Service al ontwerpwerk heeft verricht. Wanneer er nog géén ontwerpwerk is verricht kan de overeenkomst worden afgekocht voor 25 procent van de afgesproken offerteprijs.
 6. Kylian Prepress Service zal een ontwerpvoorstel altijd voorleggen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever zal hierop binnen een redelijke termijn zorgvuldig en duidelijk reageren, zodat de ontwerper een zo duidelijk mogelijk beeld krijgt van de wensen van de aanpassingen van de opdrachtgever.
 7. Reageert de opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen op het ontwerpvoorstel, dan zal het geoffreerde bedrag verschuldigd zijn en vervalt het recht op wijzigingen in het ontwerp.
 8. Mocht er ondanks wederzijds overleg geen bevredigend ontwerp ontstaan, dan kan Kylian Prepress Service de opdracht neerleggen. De opdrachtgever is dan een gedeelte van de overeengekomen ontwerpkosten verschuldigd met een minimum van 30 procent en een maximum van 60 procent.
 9. Wanneer de opdrachtgever aangeeft tevreden te zijn met het ontwerp wordt de factuur toegestuurd. Het bedrag dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
 10. Het ontwerp wordt digitaal opgeleverd uiterlijk op de werkdag volgend op de dag waarop de betaling door Kylian Prepress Service is ontvangen.
 11. Pas wanneer de afgesproken ontwerpkosten zijn voldaan, mag de opdrachtgever het ontwerp naar eigen goeddunken gebruiken. Hij is dan volledig eigenaar van het ontwerp.
 12. Ontwerpen waarvoor geen prijs is afgesproken worden berekend op uurbasis tegen een uurtarief van € 60,00 (exclusief btw).
 13. Conceptontwerpen (tussenvormen) die gedurende het ontwerptraject zijn vervaardigd mogen voor geen enkele toepassing worden gebruikt. Slechts het gebruik van het uitdrukkelijk "opgeleverde" ontwerp is toegestaan.
 14. Op elke overeenkomst tussen Kylian Prepress Service en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 15. Zowel Kylian Prepress Service als de opdrachtgever aanvaarden elektronische communicatie (bijv. e-mail) als bewijsmiddel.


01-09-2016  |  Kylian Prepress Service  |  Wethouder Vospad 31, 1107 DG Amsterdam
 

2017 Kylian Prepress Service - Amsterdam